કેવી રીતે સ્ક્રેચ પ્રતિ ફ્રેશ લોટ ગલેફેલા માંસના ટુકડા બનાવો